مشخصات فردی و زندگینامه
نام:وحید
نام خانوادگی:نجفی
نخصص ها:کلام ، فقه و اصول ، فلسفه